• Verzekeringen voor 55+

 • Als 55+ Hypotheek Planners geven wij u een graag een integraal financieel advies!

  Een hypotheekadvies is in onze visie slechts onderdeel van een integraal financieel advies. Belangrijk is dat u na aankoop van uw woning in goede en minder goede omstandigheden aan uw financiële en overige verplichtingen kunt blijven voldoen. Periodiek kijken wij met u graag opnieuw naar uw financiële situatie en het kunnen realiseren van uw doelstellingen. Er kunnen echter dingen gebeuren, die wij graag al van tevoren met u in kaart willen brengen.

  Inkomens- en vermogensrisico’s

  Wij denken hierbij aan bijzondere gebeurtenissen, zoals: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Er dienen dan voorzieningen of verzekeringen te zijn waardoor dit kan worden opgevangen. Uitgangspunt is dat u bij dergelijke gebeurtenissen de regie kunt houden over uw leven. Bijvoorbeeld: u (of uw partner) wilt in dergelijke omstandigheden in de woning kunnen blijven wonen. Dan bespreken wij graag met u of er een bepaalde verzekering dient te worden gesloten en welke premie daarvoor dient te worden betaald. Of: u accepteert vooraf dat u de woning in bepaalde omstandigheden zult gaan verkopen en dus gaat verhuizen.

  Arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid

  Tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid kunt u zich aanvullend verzekeren. Als basisvoorziening is er de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), de WW (Werkloosheidswet) en de Participatiewet (voorheen o.a. Wet Werk en Bijstand). Daarnaast zijn er nog enkele wetten die voorzien in een basisuitkering. Er dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan om voor een uitkering in aanmerking te komen. Indien u kiest voor aanvullende particuliere verzekering, dan dient er ook gekeken te worden naar de hoogte van de te betalen premies. U zult dan een bepaalde afweging moeten maken. Juist daarin willen wij u graag adviseren. Uzelf neemt uiteindelijk hierin een beslissing.

  Overlijden

  Ook dit kan –naast de emotionele aspecten bij het overlijden van bijvoorbeeld uw partner!- grote invloed hebben op de betaalbaarheid van uw lasten. Geïnventariseerd dient te worden wat de beschikbare voorzieningen zijn (zowel wettelijk, als eventueel via werkgevers of door u zelf opgebouwd). Graag bespreken wij dit met u!

  Heeft u een partner?

  Indien u een partner heeft, geeft dit zowel meer al minder financiële kwetsbaarheid. Zolang u samen bent en nog goed gezond, bent u ‘samen sterk’. Maar de situatie kan wijzigen, zoals wij reeds hebben aangestipt. Dan toont zich de kwetsbaarheid van ons bestaan! Wij willen bepaalde gebeurtenissen ook financieel voor u vertalen, zowel naar de situatie dat er een partner is of dat deze er niet meer is (overlijden, relatiebeëindiging). Ook dit willen wij graag met u bespreken en uitwerken. Ons doel is dat u voor de meest voorkomende omstandigheden een bepaald traject voor ogen heeft en u –indien zich één van deze gebeurtenissen voordoet- niet voor heel onaangename verrassingen komt te staan en zelf de regie zoveel mogelijk kunt behouden.

  Studieverzekering, ook voor grootouders

  De Studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor de studie. U kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als uw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.
  Ook voor grootouders
  De Studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.
  Flexibiliteit
  Mocht de premiebetaler onverhoopt komen te overlijden, dan is het ook mogelijk de Studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal. In het algemeen is het beter de Studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.
  Sommige Maatschappijen bieden Studieverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. U bent verzekerd van het vooraf vastgelegde verzekerd kapitaal. Dat biedt zekerheid. Daarnaast kunt u profiteren van de maatschappijwinstdeling waardoor de uitkering hoger kan worden.

  Andere verzekeringen

  Voor allerlei situaties zijn verzekeringen denkbaar. U kunt hierbij denken aan aanvullende voorzieningen voor de oude dag (lijfrente), maar ook aan schadeverzekeringen. Uiteraard moet u ook niet oververzekerd zijn. Dat kost u onnodig veel premie! Graag adviseren wij u tevens over deze mogelijkheden.

  (Spaar)renteoverzicht